| Žádné komentáře | nobility

V návaznosti na informace některých médií k údajné nové povinnosti malých výrobců elektřiny sdělit ERÚ, že jim nevznikla povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona (§ 92 a násl. § 95j odst. 1 písm. b), uvádíme následující sdělení.

ERÚ si je vědom možného jazykového výkladu, podle kterého by měl čestné prohlášení zaslat ERÚ každý výrobce, nicméně má ERÚ zato, že nelze vycházet pouze ze samotné textace jednotlivých právních norem, ale je nutné vykládat dotčená ustanovení upravující odvod z nadměrných příjmů ve všech vzájemných souvislostech a přistoupit k výkladu teleologickému, v rámci kterého nelze opomenout ani odůvodnění přijaté právní normy.

Z odůvodnění dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) přitom vyplývá jednoznačný úmysl zákonodárce, že účelem této povinnosti je zajistit, že ze strany poplatníka nedošlo k opomenutí nové povinnosti odvodu z nadměrných příjmů, a bude zajištěno, že se poplatník danou problematikou řádně zabýval.

Jak z odůvodnění samotného, tak z kontextu právní úpravy má tedy ERÚ jako správce odvodu zato, že povinnost dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) je nutné vztáhnout pouze na poplatníky, jimž povinnost odvodu z nadměrných příjmů podle energetického zákona vzniknout může.

Z výše uvedených důvodů tak ERÚ nevztahuje povinnost uvedenou dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) na výrobce elektřiny, jejichž tržní příjmy nejsou předmětem odvodu dle energetického zákona (§ 94).

Sdělení, respektive čestné prohlášení o skutečnosti, že poplatníkovi odvodu z nadměrných příjmů nevznikla ve druhém odvodovém období povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona (§ 95k odst. 5), tak nemusí ERÚ zasílat:

  • výrobny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
  • výrobny s registrovanou podporou elektřiny formou výkupní cenyaukčního bonusu, nebo zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode dne 01.01.2022,
  • přečerpávací vodní elektrárny nebo výrobny využívající energii vody s registrovanou podporou elektřiny dle zákona o podporovaných zdrojích energie, kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo jiném rozhodnutí,
  • výrobny vyrábějící energii z biometanu.